1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.happiedelivery.nl accepteert u B en O foodproduction Vof als opdrachtnemer, welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan. B en O foodproduction Vof. zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen expliciet te worden vermeld. De contactgegevens van de B en O foodproduction Vof. vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan B en O foodproduction Vof.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door B en O foodproduction Vof. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 B en O foodproduction Vof. zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.


2. Levering en bestellingen

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per website staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging, tenzij expliciet weergegeven.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 3 dagen voor de gewenste leverdag. Indien u een spoed aanvraag heeft. Dan kan u telefonisch contact opnemen.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen op het afgesproken tijdstip op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen. Daarom houden wij een marge van 60 minuten aan vóór de afgesproken levertijd én een marge van 60 minuten ná de afgesproken levertijd.

Uitzondering geld voor buffetten; Daar houden wij een marge van 30 minuten aan vóór de afgesproken levertijd én een marge van 30 minuten ná de afgesproken levertijd

2.4. Levertijd is de afspraak dat het transport op het terrein aankomt van het door u opgegeven leveradres. Wij leveren naar de desgewenste plek, ongeacht locatie of verdieping. Hou bij het aangeven van de levertijd rekening met extra benodigde levertijd voor bijvoorbeeld een moeilijk te bereiken locatie of een verdieping.

2.5. Het aannemen van de bestelling wordt beschouwd als acceptatie. Controle van de levering is dan ook de verantwoording van de klant. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd.

2.6 Door de checkout procedure te doorlopen en de de bestelling online te plaatsen, dan wel door een offerte te accorderen, gaat u een koopverplichting aan bij B en O foodproduction. Wanneer u een deze koopverplichting bent aangegaan heeft u het recht deze kosteloos te annuleren tot 14 dagen voor de levertijd. Na 14 dagen voor de levertijd, kunt u de opdracht niet meer kosteloos annuleren en bedraagt de annuleringkosten 50% van het totaalbedrag inclusief BTW.

2.7 U kunt het aantal gewenst producten verminderen, met maximaal 20 procent van het origineel aantal bestelde producten, tot 5 dagen voor de leverdag.

2.8 Heeft u klachten of opmerkingen? Laat dat dan weten, binnen 72 uur  via een mail naar sales@happiedelivery.nl. Binnen dit tijdsbestek kunnen wij voldoende informatie achterhalen uw klacht juist te beantwoorden.


3. Producten

3.1 De producten worden geleverd zoals op de website gespecificeerd, wanneer u rechtstreeks via de website bestelt.

3.2  De producten worden geleverd zoals op de offertegespecificeerd, wanneer u rechtstreeks via een offerte aanvraag bestelt.


4. Betaling

Algemene bepalingen mbt. betaling

4.1 Alleen bedrijven kunnen bestellen op factuur

4.2 Facturen worden verzonden op eerste dag van levering van de producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Facturen hebben een hebben een betalingstermijn van 14 dagen tenzij, voor acceptatie van de offerte, anders is overeengekomen.

4.4 Wij zijn niet genoodzaakt bedrijven een herinnering of aanmaning te versturen nadat de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden.


Vervallen bepalingen inkoopvoorwaarden client

4.5 Indien cliënt bedrijfsmatig een bestelling plaatst en deze gebruik maakt van inkoopvoorwaarden, dan geldt de volgende bepaling: betalingsvoorwaarden met betrekking tot:

  • betalingstermijn
  • extentie van ontvangen factuurdocument
  • onboardingsprocedure,
  • e-facturatie 
  • factuur/klantreferenties, 

zoals beschreven in inkoopvoorwaarden van cliënt, komen te vervallen.


Factuur/klant referentie

4.6. Een klantreferentie dient bekend te zijn voor het accepteren van de offerte. Na het accepteren van de offerte heeft u de mogelijkheid Po.nummer of inkoopnummer toe te voegen, alsmede het e-mail adres dat gebruikt wordt ten behoeven van facturatie. Doe dit tijdig en zorgvuldig.


Onboarding

4.7 Indien nodig is de client verantwoordelijk voor een tijdig onboardingsprocedure. U kunt de gegevens vinden op https://www.happiedelivery.nl/gegevens/ . Vertraging van de onboardingsprocedure bij client ontslaat client niet van verplichting de betaling te voldoen binnen het betalingstermijn, zoals beschreven in artikel 4.3. 

4.8.Heeft de client een handtekening nodig voor de onbaordingsprocedure, dan kan het reeds ingevulde document worden verstuurd naar sales@happiedelivery.nl. Document dient te zijn verstuurd in .pdf extentie en voordat de factuur is verzonden, zoals beschreven in artikel 4.2


Aanpassingen factuur

4.9 Het aanpassen van facturatiegegevens, nadat de factuur reeds verzonden is, bedraagt een administratie-fee van 22,50 euro. Dit heeft betrekking tot inkooporder nummer, P.O. nummers of soortgelijke gegevens en tot een ander factuuradres. Dit heeft geen betrekking tot aanpassingen die volgen na een dispuut over levering. 


5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) B en O foodproduction en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij B en O foodproduction Vof., en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.happiedelivery.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van B en O foodproduction Vof., en/of aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van B en O foodproduction Vof. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van B en O foodproduction Vof. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen B en O foodproduction. vof. en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondisement Noord-Holland.

Winkelmandje
//
Uw winkelmandje is leeg
0
//