Klant: Onder het begrip “Klant” wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling heeft geplaatst via de website van Happie Online of door het accepteren van een door Happie Online verstrekte offerte.

Voedselproductiepartner: Het begrip “Voedselproductiepartner” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het creëren, bereiden en/of vervoeren van de voedselproducten die worden geleverd in het kader van de overeenkomst. De Voedselproductiepartner is betrokken bij het leveringsproces en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en bereiding van de geleverde voedselproducten.

Happie Online: Onder “Happie Online” wordt de opdrachtnemer in de overeenkomst verstaan, die fungeert als tussenpersoon tussen de Klant en de Voedselproductiepartner. Happie Online beheert het bestelproces, onderhoudt de communicatie met de Klant en coördineert de levering van voedselproducten. Happie Online is verantwoordelijk voor het aannemen van bestellingen en zorgt ervoor dat deze worden doorgegeven aan de juiste Voedselproductiepartner voor bereiding en levering.

 

Artikel 1 – Overeenkomst

1.1 Acceptatie van de Overeenkomst: Door een bestelling te plaatsen op de website www.happiedelivery.nl aanvaardt u Happie Online Vof als de opdrachtnemer die levert in uw postcodegebied en gaat u een overeenkomst aan.  De contactgegevens van Happie Online Vof zijn te vinden in de bevestigingsmail die u ontvangt na uw bestelling. Betalingen die via de website worden gedaan, worden uitgevoerd aan Happie Online Vof.

1.2 Gegevensverwerking: In het kader van deze overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt door Happie Online Vof, altijd conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden behandeld, kunt u onze privacy policy raadplegen.

1.3 Vervreemding van Persoonsgegevens: Happie Online Vof zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden overdragen.

Artikel 2 – Levering en Bestellingen

2.1 Minimumbedrag voor Bezorging: Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag, zoals vermeld op de website. De vermelde prijzen op de website zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.

2.2 Plaatsen van Bestellingen: Bestellingen kunnen via internet worden geplaatst tot uiterlijk 3 dagen voor de gewenste leveringsdatum. Voor spoedverzoeken kunt u telefonisch contact opnemen.

2.3 Leveringstijd: Hoewel we streven naar het leveren van uw bestelling op het afgesproken tijdstip, kunnen onvoorziene omstandigheden zoals weer en verkeer leiden tot vertragingen. Daarom hanteren we een marge van 60 minuten vóór de afgesproken levertijd. Uitzonderingen gelden voor buffetten, waar een marge van 30 minuten vóór en 30 minuten na de afgesproken levertijd wordt gehanteerd.

2.4 Definitie van Levertijd: Levertijd verwijst naar het moment waarop het transport aankomt op het door u opgegeven leveradres. Wij leveren op de gewenste locatie, ongeacht de locatie of verdieping.

2.5 Aanvaarding van de Bestelling: Het aannemen van de bestelling wordt beschouwd als acceptatie. Het controleren van de levering is de verantwoordelijkheid van de Klant. Het risico met betrekking tot de bestelling gaat over op de Klant nadat de bestelling is geleverd.

2.6 Koopverplichting: Door het voltooien van het checkout-proces en het online plaatsen van de bestelling, of door het accepteren van een offerte, gaat u een koopverplichting aan bij Happie Online. Deze koopverplichting kan kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen vóór de leveringsdatum. Na deze periode bedragen de annuleringskosten 50% van het totale bedrag inclusief BTW.

2.7 Wijzigingen aan Bestelling: U kunt wijzigingen aanbrengen in een bestaande order, zoals het verminderen van het aantal bestelde producten tot maximaal 20% van het oorspronkelijke aantal, tot 5 werkdagen vóór de leveringsdatum.

2.8 Klachten of Opmerkingen: Het is van essentieel belang dat eventuele klachten of opmerkingen binnen 72 uur worden gemeld via e-mail naar sales@happiedelivery.nl. De Klant erkent dat het niet tijdig of schriftelijk indienen van klachten of opmerkingen kan resulteren in de weigering van creditering, aangezien relevante feiten mogelijk niet meer kunnen worden vastgesteld.

Artikel 3 – Producten

3.1 Specificatie van Producten: De producten worden geleverd zoals gespecificeerd op de website wanneer u rechtstreeks via de website bestelt.

3.2 Specificatie van Producten bij Offerte: De producten worden geleverd zoals gespecificeerd in de offerte wanneer u rechtstreeks via een offerteaanvraag bestelt.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Algemene Betalingsvoorwaarden: Alleen bedrijven kunnen bestellen op factuur.

4.2 Factureringsdatum: Facturen worden op de eerste dag van de levering van de producten verzonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Betalingstermijn: Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen vóór acceptatie van de offerte.

4.4 Herinneringen en Aanmaningen: Wij zijn niet verplicht om bedrijven een herinnering of aanmaning te sturen nadat de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden.

4.5 Vervallen bepalingen inkoopvoorwaarden van de Klant: Indien de Klant bedrijfsmatig een bestelling plaatst en gebruikmaakt van inkoopvoorwaarden, dan geldt de volgende bepaling: betalingsvoorwaarden met betrekking tot betalingstermijn, de omvang van het ontvangen factuurdocument, onboardingprocedure, e-facturatie en factuur/klantreferenties zoals beschreven in de inkoopvoorwaarden van de Klant, komen te vervallen.

4.6 Factuur/Klantreferentie: Bij acceptatie van de offerte dient een klantreferentie bekend te zijn. U heeft de mogelijkheid om een P.O. nummer of inkoopnummer toe te voegen, evenals het e-mailadres dat wordt gebruikt voor facturatie. Dit dient tijdig en zorgvuldig te gebeuren.

Artikel 5 – Onboarding

5.1 Verantwoordelijkheid voor Onboarding: Indien nodig is de Klant verantwoordelijk voor een tijdige onboardingprocedure. De benodigde gegevens zijn te vinden op https://www.happiedelivery.nl/gegevens/. Vertraging in de onboardingprocedure ontslaat de Klant niet van de verplichting om de betaling te voldoen binnen de betalingstermijn zoals beschreven in artikel 4.3.

5.2 Ondertekening van Onboarding: Indien de Klant een handtekening nodig heeft voor de onboardingprocedure, kan het ingevulde document worden verzonden naar sales@happiedelivery.nl. Dit dient te worden verzonden in PDF-formaat en vóór het verzenden van de factuur zoals beschreven in artikel 4.2.

Artikel 6 – Aanpassingen Factuur

6.1 Administratiekosten: Het aanpassen van facturatiegegevens nadat de factuur is verzonden, leidt tot administratiekosten van 22,50 euro. Dit heeft betrekking op inkoopordernummers, P.O. nummers of vergelijkbare gegevens en wijzigingen in het factuuradres.

Artikel 7 – Rechten van Intellectuele Eigendom

7.1 Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de inhoud van) Happie Online en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Happie Online Vof en/of haar leveranciers. Dit omvat octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (waaronder knowhow en bedrijfsgeheimen) in Nederland of elders, die verband houden met de (inhoud van de) website www.happiedelivery.nl en/of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is niet toegestaan om merk- of herkenningstekens aangebracht op de website en/of producten te wijzigen, kopiëren, anderszins te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige delen daarvan te wijzigen of na te maken, noch enige schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de reputatie van de intellectuele eigendomsrechten van Happie Online Vof en/of haar leveranciers.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Beperkte Aansprakelijkheid: De totale aansprakelijkheid van Happie Online Vof voor enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere oorzaak is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs.

8.2 Verschoven aansprakelijkheid: Klant erkent dat eventuele schade veroorzaakt door de kwaliteit en/of houdbaarheid niet kan worden toegeschreven aan de aansprakelijkheid van Happie Online, aangezien Happie Online fungeert als tussenpersoon.

8.3 uitvoering van verschoven aansprakelijkheid: De Klant doet hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om juridische stappen te ondernemen tegen Happie Online Vof met betrekking tot aansprakelijkheid voor alle aspecten die verband houden met de daadwerkelijke uitvoering, inclusief maar niet beperkt tot personeel, voedsel, dranken, transport, en andere gerelateerde aspecten.

De Klant erkent dat juridische stappen met betrekking tot aansprakelijkheid voor alle aspecten die verband houden met de daadwerkelijke uitvoering, inclusief maar niet beperkt tot personeel, voedsel, dranken, transport en andere gerelateerde aspecten, moeten worden ondernomen tegen de productiepartners.

8.4 Openbaarheid i.g.v. schade: Happie Online Vof zal in geval van schade, die zich heeft voorgedaan gedurende het evenement of als gevolg van de uitvoering van het evenement, alle benodigde documentatie verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot intern e-mailverkeer tussen de productiepartner en Happie Online, draaiboeken, keukenbonnen, picklijsten, facturen, NAW-gegevens en contactgegevens van de betrokken partner(s)

 

Artikel 9 – Toepasselijk Recht

9.1 Toepasselijk Recht: De overeenkomsten tussen Happie Online Vof en u worden beheerst door het Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.

Artikel 10 – Niet-levering door Toedoen van de Klant

10.1 Niet-levering door Klant: Indien Happie Online niet in staat is om de levering uit te voeren als gevolg van expliciete handelingen van de Klant, zoals afwezigheid op de opgegeven locatie op het afgesproken tijdstip, zal het product worden teruggenomen.

10.2 Kosten bij Niet-levering door Klant: In het geval van niet-levering door toedoen van de Klant, is de Klant nog steeds verplicht om het volledige bedrag voor de bestelling te betalen, inclusief eventuele bezorgkosten en administratiekosten die voortvloeien uit de niet-levering.

 

 

Winkelmandje
//
Uw winkelmandje is leeg
0
//